آپلود مدارک

مدارک تابستان

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    حجم فایل ۲ مگ باشد. فرمت های مجاز برای بارگزاری: jpg, gif, png, pdf
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    حجم فایل ۲ مگ باشد. فرمت های مجاز برای بارگزاری: jpg, gif, png, pdf

شرایط و ضوابط رویدادها

لطفا فایل زیر را دانلود تکمیل و آپلود بفرمایید

×